Tytan Violet Water Czterofunkcyjna zawieszka do WC barwiąca wodę 2 x 40 g

Nowy produkt

9,99 zł

5900657513319

szt

Masa netto: 2 x 40 g
Sposób użycia: otworzyć opakowanie, rozgiąć zawieszkę i zawiesić na obrzeżu muszli ustępowej tak, aby woda opłukiwała koszyk. Po zawieszeniu umyć ręce.
zapraszamy na www.unia-sklep.pl
Barwi wodę, czyści, odświeża, zapobiega osadzaniu się kamienia.
Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera: Kwas benzenosulfonowy, C10-13 pochodne alkilowe, sole sodowe; Kwasy sulfonowe, C14-16(parzyste)- hydroksyalkano i C14-16 (parzyste)-alkeno, sole sodowe. Zawiera: 3,7-dimetylooktan-3-ol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
Jednostka miaryszt
30 % i więcej anionowych środków powierzchniowo czynnych
mniej niż 5 % niejonowych środków powierzchniowo czynnych
kompozycję zapachową (Coumarin, Limonene)
działanie żrące: Niebezpieczeństwo
Liczba jednostek: 2
Wymiar liczbowy: 40
do 250 spłukań
barwi wodę
czyści
odświeża
zapobiega osadzaniu kamienia
Rozmiar opakowania: 40
Jednostka (tekst opisowy): g
Liczba czynności użycia: 2 sztuk/sztuki

Producent: Zakłady Chemiczne „UNIA" Spółdzielnia Pracy

Zakłady Chemiczne „UNIA" Spółdzielnia Pracy,
61-005 Poznań,
ul. Główna 14,
tel. +48 61 877 03 31,
www.unia.pl;
e-mail: marketing@unia.pl

Ostatnio oglądane