Regulamin sklepu internetowego Emi Market DZIAŁAJĄCEGO W POLSKIEJ GRUPIE ZAKUPOWEJ KUPIEC

Dział I. Informacje ogólne
Regulamin poniższy reguluje zasady składania i ewidencjonowania Zamówień za pośrednictwem sklepu internetowego, działającego pod adresem internetowym: www.sklepkupiec.pl
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. Sprzedawcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę prowadzącego sklep internetowy i detaliczny.
2 .Zamawiającym – rozumie się przez to osobę fizyczną (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.
3. Sklep internetowy – rozumie się przez to platformę internetową pod adresem internetowym www.sklepkupiec.pl służącą do prezentacji towarów oferowanych przez Sklepy oraz składaniu i ewidencjonowaniu Zamówień.
4. Towarze – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w sklepie internetowym. Zdjęcia Towarów wyświetlanych w sklepie internetowym mają charakter poglądowy, w rzeczywistości szata graficzna może różnić się od prezentowanej na stronie.
5. Cenie – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.
6. Dostawcy – należy przez to rozumieć podane w sklepie internetowym osoby upoważnione przez Sprzedawcę do dostarczania Towarów. Sprzedawca zapewnia dostarczanie Towarów wyłącznie po akceptacji złożonego zamówienia.
7. Konsumencie – tj. osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
8. Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego. Kwoty te są uwidocznione w sklepie internetowym podczas dokonywania przez Zamawiającego zamówienia Towaru.
9. Sklepie – należy przez to rozumieć sklepy działające pod marką PGZ KUPIEC. Adresy poszczególnych Sklepów dostępne są na stronie www.sklepkupiec.pl
10. Zamówieniu – należy przez to rozumieć zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego w formie elektronicznej, zgodnie z niniejszym regulaminem. Zamówienie jest przypisywane do Sklepu według kodu pocztowego.
11. Promocje - podane ceny promocyjne są najniższymi cenami stosowanymi w ostatnich 30 dniach.
Dział II. Warunki dokonywania Zamówień
Korzystanie ze sklepu internetowego jest dostępne dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:
1) komputer PC lub przeglądarkę na urządzeniu mobilnym; 2) szerokopasmowe łącze internetowe; 3) przeglądarka internetowa Firefox, Explorer lub Chrome; 4) włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS; 5) włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up); 6) aktywne konto e-mail
Złożenie Zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu e-mail - wykorzystywanego później jako login – i ustalenia przez Zamawiającego hasła) i wyrażeniem zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy sprzedaży oraz zapoznanie się z regulaminem sklepu internetowego.
Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w sklepie internetowym poprzez podanie loginu i ustalonego hasła. Login i hasło mają charakter poufny.
W Zamówieniu Zamawiający może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.
Zamawiający składa Zamówienie w sklepie internetowym. Sprzedawca przesyła Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenia Zamówienia. Sprzedawca może zrezygnować z procedury potwierdzania, w przypadkach realizacji kolejnych Zamówień tego samego Zamawiającego.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Sprzedawcę oznaczonego numerem Zamówienia. Miejscem zawarcia umowy sprzedaży w odniesieniu do Zamówień składanych za pomocą sklepu internetowego jest Sklep wskazany każdorazowo na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT.
Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
1) złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,
2) po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia,
3) złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu.
W przypadku, gdy Zamawiający nie jest konsumentem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uzależnienia realizacji Zamówienia od wpłaty przez Zamawiającego zaliczki, w szczególności w razie zamówienia stosunkowo dużej ilości danego Towaru.
Dokonywanie Zamówień za pomocą sklepu internetowego jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach wybranych przez Zamawiającego spośród dostępnych godzin dostawy określonych w sklepie internetowym. Czas realizacji Zamówienia wynosi minimum 4 godziny od momentu jego złożenia i jest zależny od ilości wolnych terminów.
Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedawcą we wszelkich sprawach związanych z realizacją Zamówień za pośrednictwem sklepu internetowego jest możliwy:
1) za pomocą formularza w sklepie internetowym, dostępnego na dole strony internetowej,
2) telefonicznie pod numerem telefonu podany na dole strony internetowej,
3) za pośrednictwem e-mail podany na dole strony internetowej,
4) listownie na adres Sprzedawcy wskazany na stronie internetowej:
Sprzedawca zobowiązuje się w ramach umowy sprzedaży do dostarczania Towarów bez wad oraz do realizacji Zamówienia, zgodnie z treścią specyfikacji Zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień Dział II pkt. 18 poniżej.
Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentami potwierdzającymi zawarcie umowy sprzedaży, to jest:
1) paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia
2) informacjami, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
W przypadku, gdy Zamawiający nie jest konsumentem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym.
Treści umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu technologii sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny sklepu internetowego, przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom umowy. Każdy Zamawiający, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp do wszystkim swoich umów sprzedaży zawartych przy wykorzystaniu technologii sklepu internetowego przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.
W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego przed realizacją Zamówienia, a Zamawiający ma prawo wówczas do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź do rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź też do wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.
Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z Kosztami dostarczenia Towaru.
Zobowiązania Zamawiającego wynikające z umowy sprzedaży Towaru utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru.
Dział III. Zasady płatności
1. Aktualnie dostępne formy płatności są określone w sklepie internetowym pod adresem: www.sklepkupiec.pl. Z reguły dostępne formy płatności to:
1) gotówka (pobranie) – zapłata w tej formie gotówki nastąpi przy odbiorze Towaru,
2) karta płatnicza u Dostawcy,
3) przelew online -płatności są obsługiwane przez spółkę PayPro SA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, kod pocztowy: 60-327, KRS: 000347935.
Płatności w formach, o których mowa w pkt 1 ppkt 1), 2) i 3) powyżej możliwe są jedynie w przypadku dostaw realizowanych Transportem Własnym. Płatność przewidziana w pkt 1 ppkt 2) nie jest możliwa, jeżeli dostawa jest realizowana za pośrednictwem Firmy Kurierskiej.
Towary są sprzedawane w opakowaniach zgodnie z przepisami prawa. W przypadku Towarów na wagę, jeżeli rozbieżność pomiędzy ilością wskazaną w Zamówieniu, a dostarczoną Zamawiającemu wynosi więcej niż +/-10%, Zamawiający ma prawo do rezygnacji z odbioru takiego Towaru, bądź do rezygnacji z odbioru całego Zamówienia, a Sprzedawca niezwłocznie zwraca Zamawiającemu Cenę, o ile została ona uiszczona przez Zamawiającego z góry.
2. W przypadku, kiedy kwota Zamówienia jest wyższa od wskazanej kwoty przy złożeniu Zamówienia, Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie oraz o możliwych sposobach dopłaty (wygenerowanie linka do płatności online lub dopłata podczas odbioru Zamówienia).
3. W przypadku gdy wartość Zamówienia będzie niższa od wpłaconej kwoty, Zamawiający otrzyma zwrot należności do 14 dni.
4. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz Ceny za Towar ponosi Zamawiający, są podawane w sklepie internetowym przy składaniu Zamówienia. W przypadku miejscowości, w których Zamawiający nie zapewnia dostawy Transportem Własnym, Koszty dostarczenia Towaru (w tym pobrania) obejmują koszty przesyłki kurierskiej, którą przesyłany jest Towar do Zamawiającego, o ile usługa taka jest dostępna. W przypadku, gdy Zamawiający wybrał jako formę dostawy Firmę Kurierską, koszty przesyłki kurierskiej są widoczne dla Zamawiającego podczas dokonywania przez niego Zamówienia Towaru w sklepie internetowym.
Dział IV. Dostawa
Obszar składania zamówień przy wykorzystaniu technologii sklepu internetowego, jest określony kodem pocztowym miejsca dostawy Zamówienia.
Możliwość i formę dostawy Zamówienia (dostawa Transportem Własnym, a także dostępność Towarów wraz z obowiązującymi Zamawiającego Cenami, Zamawiający może sprawdzić w sklepie internetowym, po podaniu kodu pocztowego miejsca dostawy). Sprzedawca realizuje dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego Transportem Własnym, wyłącznie w miejscach wskazanych w sklepie internetowym. W razie nieobecności Zamawiającego pod wskazanym w Zamówieniu adresem i w wybranych przez niego godzinach dostawy, kosztami związanymi z dodatkową dostawą zostanie obciążony Zamawiający. Jeżeli Zamawiający jest konsumentem, postanowienia niniejszego punktu nie stosuje się w przypadku zdarzeń losowych lub przypadków niezawinionych przez konsumenta lub za które konsument nie ponosi odpowiedzialności.
Obszary nieobsługiwane za pośrednictwem Transportu Własnego Sprzedawcy będą realizowane tylko w dni robocze przez firmę kurierską. W takim przypadku z oferowanych Towarów wyłączone są Towary świeże (wędliny, mięso, ryby, warzywa, owoce, nabiał, wyroby cukiernicze) i mrożone oraz Towary o niskim stanie zapasu. Koszt przesyłki jest zgodny z cennikiem firmy kurierskiej, z którą na dzień Zamówienia współpracuje Sprzedawca. Do Zamówienia należy doliczyć koszt dostawy w wysokości co najmniej 40 zł. W przypadku odbioru osobistego nie jest wymagana przedpłata, a Zamawiający może zapłacić za Towar w sklepie stacjonarnym kartą lub gotówką.
Przy dostawie Towaru Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności Dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem i potwierdzenie Dostawcy odbioru zamówionego Towaru.
W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o nie przyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu dostarczającemu Towar w celu sporządzenia przez Dostawcę Protokołu Zwrotu.
Dostawca nie posiada przy sobie więcej niż 50 zł w celu wydania ewentualnej reszty.
W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem dostawy, w wybranym przedziale godzinowym, Zamówienie nie zostanie zrealizowane, a Klient zostanie obciążony kosztami transportu oraz kosztami Towarów ulegających szybkiemu zepsuciu, których ponowna sprzedaż stanie się niemożliwa.
Dział V. Odbiór osobisty
1. Zamawiający w procesie zamawiania Towarów dokonuje wyboru pomiędzy Zamówieniem pod wskazany adres lub odbiorem osobistym w Sklepie.
2. W przypadku odbioru osobistego konieczne jest wybranie przez Zamawiającego terminu i przedziału czasowego, w którym zobowiązuje się odebrać zakupy.
3. Zamawiający może wybrać formę płatności kartą lub gotówką przy odbiorze.
4. Do odbioru osobistego w Sklepie konieczne jest podanie przez odbierającego indeksu Zamówienia. Odbioru osobistego może dokonać tylko osoba pełnoletnia.
5. Jeśli zakupy nie zostaną odebrane w wybranym przez Zamawiającego terminie i przedziale czasowym Zamówienie zostanie anulowane.
6. W przypadku nieodebrania Zamówienia w wybranym przedziale czasowym, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego Opłatą za Odbiór osobisty oraz kosztami Towarów ulegających szybkiemu zepsuciu, których ponowna sprzedaż stanie się niemożliwa.
Dział VI. Prawo odstąpienia od umowy
1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Zamawiającemu, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru dostępny jest na stronie internetowej sklepu internetowego.
2. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej w pkt. 1. powyżej, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą.
3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Towar powinien zostać zwrócony Sprzedawcy zgodnie z przepisami prawa w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru.
4. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Zamawiający. Sprzedawca ponosi koszty zwrotu Towaru wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na poniesienie innych niż bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
6. W przypadku, gdy Zamawiający wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi, a przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
7. Sprzedawca zwraca Zamawiającemu należność za odesłany przez Zamawiającego Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania z powrotem zwracanego Towaru lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu odesłania zwracanego Towaru.
8. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru może zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy.
Dział VII. Reklamacja Towaru
1. Reklamacje można składać:
1) bezpośrednio u Dostawcy lub za pośrednictwem sklepu internetowego zgodnie z instrukcją dostępną pod adresem: www.sklepkupiec.pl
2) poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany na stronie internetowej,
2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Zamawiającego. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę drogą mailową lub telefoniczną.
3. Dostarczenie Towaru niezamówionego przez Zamawiającego następuje na ryzyko Sprzedawcy i nie nakłada na Zamawiającego żadnych zobowiązań.
4. Sprzedawca informuje Zamawiającego o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Zamawiającego po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
Dział VIII. Ochrona danych osobowych
1. Zamawiający dokonując rejestracji w sklepie internetowym, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży.
2. Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
3. Zgoda ta jest udzielana przez Zamawiającego poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji na formularzu zgłoszeniowym.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
Dział IX. Obsługa plików Cookies
Korzystający ze sklepu internetowego wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli korzystający ze strony nie wyraża zgody na korzystanie z plików Cookies, może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.
Dział X. Postanowienia końcowe
We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Organizator sklepu internetowego Polska Grupa Zakupowa Kupiec nie ponosi odpowiedzialności materialnej za transakcje pomiędzy zamawiającym, a sprzedawcą.