Voigt Brudpur VC 242 Środek do gruntownego mycia i usuwania tłustych zabrudzeń 1 l

Nowy produkt

22,99 zł

5901370024205

szt

Sposób użycia
W zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni zaleca się rozcieńczyć koncentrat w stężeniu od 0,5 do 5% (od 50 do 500 ml środka na 10 l wody). Części mocno zaolejone lub zabrudzone smarem czyścić środkiem rozcieńczonym w stężeniu od 5 do 50% (od 0,5 do 10 l środka na 10 l wody). Do prania stosować rozcieńczenie od 0,1 do 1% (od 10 do 100 ml środka na 10 l wody).
Okres gwarancji: 24 m-ce od daty produkcji.
Zastosowana technologia: Certyfikat ESD

Zastosowanie
Skoncentrowany, silny środek do gruntownego mycia i usuwania tłustych zabrudzeń z powierzchni odpornych na działanie alkaliów. Skutecznie usuwa nawet mocne zabrudzenia ropopochodne, oleje, smary oraz osady kuchenne. Szczególnie zalecany do mycia w warsztatach, halach fabrycznych oraz w domu. Zalecany do mycia części maszyn, silników oraz prania odzieży roboczej i moczenia mocno zabrudzonych firan. Wykładziny należy sprawdzić na trwałość kolorów.

Ekologia
Zawarte substancje są biodegradowalne. Środek nie zawiera APEO i formaldehydów.

Produkt posiada atest PZH.
Dopuszczony do stosowania w zakładach przemysłu spożywczego do powierzchni mających kontakt z żywnością.
Produkt posiada certyfikat ESD zgodny z międzynarodowymi normami CEI-IEC 61340-5-1:2009.
Firma Bliska Środowisku
UWAGA
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H315 - Działa drażniąco na skórę. P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280 - Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. P302+P352 - W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody. P305+P351+P338 - w przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P321 - Zastosować określone leczenie (należy się udać do lekarza i pokazać Kartę Charakterystyki tego produktu). P332+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. Zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania z odpadami: mniejsze ilości produktu mogą być zdeponowane ze śmieciami lub mocno rozcieńczone wprowadzone do kanalizacji. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących ścieków. Pojedyncze opakowania wypłukać wodą, potraktować jako odpad komunalny. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka.
Profesjonalny środek do utrzymania czystości
Jednostka miaryszt
<5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych
<5% anionowych środków powierzchniowo czynnych
<5% fosforanów
<5% fosfonianów
<5% EDTA i jego soli
metakrzemian sodu
glikole
substancje barwiące i zapachowe
działanie żrące: Niebezpieczeństwo
Wymiar liczbowy: 1
gwarancja jakości Voigt
koncentrat
Rozmiar opakowania: 1
Jednostka (tekst opisowy): L

Producent: PPUH VOIGT Sp. z o.o.

PPUH VOIGT Sp. z o.o.
ul. Jordana 90,
41-813 Zabrze
tel./fax: +48 32 / 272 25 73
www.voigt.pl

Ostatnio oglądane